dsfsdfsdf
Created byAfik pirsum ©
מבצעים
מבצע השבוע

פנסיית חובה
תנאים מיוחדים למצטרפים

פוליסת נסיעות לחול
הפקה מהירה עם הנחה למזמינים
דרך האתר

 
מבצע ביטוח ריסקים

ביטוחי משכנתא מתחרים בכל הבנקים
שווה לבדוק הטבות נוספות

 

ביטוח משכנתא

 
החברה מספקת פתרונות ביטוח לבעלי משכנתאות וכן לקוחות העומדים לקבל הלוואת משכנתא. כחלק מעלויות המשכנתא הרבות ישנו מרכיב הביטוח שהנו ההכרחי לצורך קבלת ההלוואה.
הביטוח נחלק לשני ביטוחים שונים:
ביטוח חיים: ביטוח הנועד להבטיח את החזר המשכנתא במקרה מוות של הלווה.
ביטוח מבנה: ביטוח כנגד אובדן גמור של הנכס.
למשכנתא נטו תוכנה הסורקת את הצעותיהם של חברות הביטוח הפניקס, הכשרת היישוב, הראל ומנורה ומתאימה את ההצעה הזולה ביותר באופן פרסונאלי לכל לקוח ולקוח.
החברה מתחייבת כי הצעותיה הנן הזולות ביותר הקיימות בשוק.


החל מ- 1.1.2007 כל ביטוחי המבנה למשכתא שיבוצעו באמצעות עמדות המחשב בבנק (סוכניות הביטוח של הבנקים), אינם כוללים ביטוח צד שלישי!!!יתרונות נוספים של הביטוח משכנתא:
  • תשלום חודשי נמוך וקבוע, ללא שינויים.
  • התאמה לנתונים האישיים ולא קולקטיב.
  • ביטוח חיים כפול – במקרה מוות יתרת המשכנתא שלא סולקה משולמת לבנק ויתרה זהה משולמת למוטבים בפוליסה
  • כיסוי דירה חלופית – במקרה של נזק שאינו מאפשר מגורים, יפוצה הלקוח בגובה שכר דירה של דירת מגוריו למשך חצי שנה.
  • כיסוי כלים סניטאריים – שבר תאונתי; אסלות,כיורים,אמבטיות,חרסינות.
  • כיסוי צד ג' עד גובה של 500,000 ₪.
יש לזכור את ביטוח המשכנתא יש לקנות בטרם קבלת המשכנתא מהבנק, לקוחות שלא יציגו בפני הבנק ביטוח בתוקף יאלצו לרכוש ביטוח הניתן ע"י הבנק שהנו נחות באיכותו מביטוח פרטי.

! ביטוח משכנתא, כל המידע

כחלק ממכלול העלויות הישירות והעקיפות להן אנו נדרשים בבואנו לרכוש דירה בעזרת הלוואת משכנתא ישנו מרכיב הביטוח. בנק המשכנתאות בטרם העברת ההלוואה, דורש מכל לווה הרשום במסמכי ההלוואה לרכוש ביטוח לחייו ולמבנה הנרכש....
ביטוח משכנתא
ביטוח רכב הפניקס