dsfsdfsdf
Created byAfik pirsum ©
מבצעים
מבצע השבוע

פנסיית חובה
תנאים מיוחדים למצטרפים

פוליסת נסיעות לחול
הפקה מהירה עם הנחה למזמינים
דרך האתר

 
מבצע ביטוח ריסקים

ביטוחי משכנתא מתחרים בכל הבנקים
שווה לבדוק הטבות נוספות

 
מידע לצו הרחבה לפנסיית חובה בישראל

תוכן העניינים
 
 
 
ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית הוא בתוקף מיום 1.1.2008 משהוצא צו הרחבה ע"י שר התמ"ת.
 
מדובר בהסכם רב חשיבות שיחיל על כמיליון עובדים הסדר פנסיוני.
ההסכם יחול רק על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי או צו הרחבה או פנסיה תקציבית.
 
כלומר: עובד שחל עליו הסדר פנסיוני מיטיב לא יינזק וההסדר הקיים ימשיך לחול עליו במתכונת הקיימת .זכויותיו לא יגרעו.
 
 
 
  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק.
  • כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב.
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • כתקופת הערכות, כל עובד שב- 1.1.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
  • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.
 
 
השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.
 
 
 
שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

 

החל מיום... ואילך
הפרשות
מעביד
הפרשות
עובד
הפרשות המעביד
לפיצויים
סה"כ
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
 
 
  • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
  • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
  • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה.
  • העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.
 
 
מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה(עמ' 5 לחוברת) או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה.
על המעסיק להודיע כי בחר לעשות כן בכתב לקופה עם העתק לעובד.
 
במקרה זה כספי השלמת פיצוי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 1963.
 
הפרשות אלו לא ניתנות להחזרה למעביד למעט מקרה בו העובד ימשוך כספים מקופת הגמל על פי תקנונה או במקרה אירוע מזכה.
 
אירוע מזכה – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ומעלה או, אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או, מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 1963.
ביטוח רכב הפניקס